fbpx

החזרי הוצאות באמצעות הביטוחים המשלימים

הבאת ילד לעולם באמצעות פונדקאות הוא תהליך לא זול הדורש גיוס של משאבים כספיים רבים. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי הורים מיועדים זכאים להחזרי הוצאות על פרוצדורות שונות של הפונדקאות במסגרת הביטוחים המשלימים של קופות החולים. בעמוד הבא תמצאו פירוט של אחוזי ההחזר שאתם זכאים להם, בהתאם לקופת החולים וסוג הביטוח המשלים שלכם.

קופת חולים מכבי

קופת חולים מכבי משתתפת בהוצאות על תהליך תרומת ביציות בחו”ל. ההחזר ניתן למבוטחות מכבי “מגן זהב” בהתאם לתנאים הבאים:
“מבוטחת “מגן זהב”, בעלת זכויות במכבי בגין טיפולי הפריה חוץ-גופית ותרומת ביצית בארץ, תהא זכאית להשתתפות “מגן זהב” עבור ילד ראשון ושני בלבד, בגין השגת תרומת ביציות בחו”ל; ובסך הכול עד שתי תרומות ביציות (עבור ילד ראשון ושני גם יחד).  זאת, לצורך ביצוע ההפריה, לרבות בדיקת התורמת, הכנתה, השגת הביציות והחזרתן לחברה בחו”ל, והכל בתנאי שלא מלאו למבוטחת 51 שנים במועד ביצוע הפעולה, ובלבד שהתקיימו תקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית) התשמ”ז 1987 – ושקיבלה את אישור “מגן זהב” מראש.
“השתתפות “מגן זהב” תהיה בגובה 75 אחוז מההוצאה בפועל, עד 11,750 שקלים בגין כל תרומה ועד תקרת השתתפות כוללת של 23,500 שקלים. תקרת ההשתתפות כאמור לעיל הינה עבור כלל הפעולות בגין ילד ראשון ושני גם יחד.”
(מתוך פוליסת מגן זהב, קופת חולים מכבי)

קופת חולים כללית

“קופת חולים כללית משתתפת בתהליך תרומת ביציות בחו”ל, לצורך הפריה חוץ-גופית עבור ילד ראשון ושני. ההחזר ניתן למבוטחות “מושלם פלטינום” בלבד וכולל: בדיקת התורמת והכנתה לתהליך, איסוף הביציות וכן החזרתן לנתרמת בחו”ל. השתתפות “מושלם פלטינום” תקפה עבור פעולות שבוצעו בחו”ל, על כלל הניסיונות לכל ילד. ההחזר הכספי עומד על 75% מההוצאה בפועל, ולא יותר מ-12,094 שקלים והינו לכלל הניסיונות בגין כל ילד.
“השירות מיועד למבוטחות עד גיל 51 (כולל) ויש לקבל עבורו אישור מראש על ידי המנהל הרפואי של כללית מושלם.  לקבלת החזר כספי יש לספק את המסמכים הבאים: חשבונית מס/קבלה מקורית, צילום ספח תעודת זהות, דוח שחרור מבית החולים, המלצה של רופא מומחה לפריון בארץ המאשר את הצורך בטיפול, אישור מהרשות המוסמכת במדינה בו נמצא מרכז ההפריה החוץ גופית (משרד הבריאות), המאשר כי המרכז רשום כחוק ומורשה לביצוע קבלת התרומה והחזרת העוברים. את האישור ניתן לקבל ממנהל המרכז הרפואי בחו”ל.”
(מתוך פוליסת “פלטינום מושלם”, קופת חולים כללית)

קופת חולים מאוחדת

“קופת חולים מאוחדת משתתפת בתהליך תרומת ביציות בחו”ל. ההחזר ניתן למבוטחות מאוחדת “עדיף” ו/או “שיא” בהתאם לתנאים הבאים: מבוטחות “מאוחדת עדיף” אשר להן אין יותר מילד אחד, תהיינה זכאיות לשיפוי עד תקרה של 8,477 שקלים בגין טיפול הדורש תרומת ביצית, במסגרת טיפולי הפריה שאושרו על ידי הקופה, בתנאים ובסייגים כמפורט בפרק 2 בתקנון הקופה.
ההחזר האמור לעיל יתייחס לטיפולים המתבצעים בחו”ל, הכוללים הן את ההוצאה בגין השגת הביצית, והן את החזרת הביצית המופרית לרחם. הסיוע האמור יאושר בהיקף של עד שני מחזורי הפריה בתרומת ביציות למבוטחת, והוא מותנה באישור מראש מטעם אגף הרפואה בקופה.”
(מתוך פוליסת “מאוחדת עדיף”, קופת חולים מאוחדת)

קופת חולים לאומית

קופת חולים מאוחדת משתתפת בתהליך תרומת ביציות בחו”ל. ההחזר ניתן למבוטחות לאומית “כסף” ו/או “זהב” בהתאם לתנאים הבאים: השגת תרומת ביציות בחו”ל, לצורך ביצוע הפריה חוץ גופית בישראל או בחו”ל, לרבות בדיקת התורמת, הכנתה, השגת הביצית והחזרתה לנתרמת.
הקופה תשפה את המבוטחת על הוצאותיה הממשיות, שהוצאו לצורך השגת תרומת ביצית:

  • הקופה תשפה את המבוטחת כנגד הצגת קבלות מקוריות בלבד.
  • הקופה תשפה את המבוטחת בסכום בשיעור 80% מההוצאות הממשיות שהוציאה בפועל עבור השגת תרומת ביצית.
  • השיפוי למבוטחות “לאומית כסף” הינו עד תקרה בגובה 8,360 ש”ח להשגת ביצית.
  • השיפוי למבוטחות “לאומית זהב” הינו עד תקרה בגובה 8,360 ש”ח להשגת ביצית.
  • הכיסוי הינו עד שתי תרומות ביצית, אשר תבוצענה במועדים שונים בכל תקופת ההסכם.
    (מתוך פוליסת “לאומית כסף/זהב”, קופת חולים לאומית)

לייעוץ ופרטים נוספים, צרו אתנו קשר בקישור הבא

Back to Top
Product has been added to your cart